หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักทัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 64(TBC)

ผู้เข้าชม 66 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC624
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ นักทัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 64(TBC)
ISBN :  --
พิมพ์ปี :  พฤษภาคม 2564
จำนวนหน้า : 273  หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก 
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์                                                                               

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                           

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                          

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                                            

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                         

*ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544                                                     

*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                              

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ

พ.ศ. 2549                                                                                                               

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน

และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555                            

*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                    

*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                                                 

*การวางแผนกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์                                                                     

*การจัดทำแผนงาน โครงการ                                                                                         

*การติดตามประเมินผล                                                                                                

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                        

*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                           

*แนวข้อสอบการวางแผนงาน โครงการ                                                                         

*แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล         

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Close หน้าต่างนี้
Go Top