หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ สรุปเนื้อหา ปลัดอำเภอ กรมการปกครอง ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 113 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC631
  • ราคาพิเศษ : 333 บาท
  • ราคาปกติ 350 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ สรุปเนื้อหา ปลัดอำเภอ กรมการปกครอง ปี 64 (TBC)
ISBN : 978-616-4636-7-5
พิมพ์ปี :  พฤษภาคม 2564
จำนวนหน้า : 475  หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่มแบบชีท ปกใสเย้บแม็ก  
 
สารบัญ

**ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (60 คะแนน)

*ความรู้ทางด้านวิชาการเมือง การปกครอง การบริหารราชการ

*วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทย   

*เจาะข้อสอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทย          

*ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธฺ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ การติดตามและประเมินผล การบริหารเชิงกลยุทธ์และการบริหารจัดการ แผนการปฏิรูปประเทศ

*ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580     

*แผนการปฏิรูปประเทศ

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)       

*แผนพัฒนาอำเภอและการประสานแผนพัฒนาพื้นที่ กรมการปกครอง

*รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                  

*พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                                                    

*พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                                                   

*พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                                                   

*พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                        

*พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                              

*พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                                     

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                             

*พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                               

*พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                               

*พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561                                                    

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                               *ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561   

*ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายทั่วไป

*กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  

*กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา           

*กฎหมายอาญา                                                                               

*กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

*ความรู้ที่ใช้สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (120 คะแนน) 

* ความรู้เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ พ.ศ. 2547 ได้แก่ กฏหมายปกครองท้องที่ กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบลและคณะกรรมการหมู่บ้าน การสนับสนุนการเลือกตั้ง การบริหารจัดการแนวเขตการปกครองและที่สาธารณประโยชน์

*พ.ร.บ.งานทะเบียนราษฏร และการแก้ไขสัญชาติ

*พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554     

*พ.ร.บ.ชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 และ พ.ร.บ.คำนำหน้านามหญิง พ.ศ.2551

*พ.ร.บ.งานทะเบียนครอบครัว

*พ.ร.บ.สัตว์พาหนะ

*สุสานและฌาปนสถาน/ศาลเจ้า

*งานทะเบียนนิติกรรม /งานพินัยกรรม

*พ.ร.บ. อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490                  

*พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2505                       

* พ.ร.บ.ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487         

*พ.ร.บ.ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ.2535                                                                            

*พ.ร.บ.โรงรับจำนำ พ.ศ. 2505และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2534                      

*พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ. 2547                                                                        

*พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560                            

*งานมูลนิธิ/สมาคม

*การสืบสวนสอบสวนทางคดีอาญา

*พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558              

*พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558          

*ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน การจัดระเบียบสังคมในหน้าที่ของกรมการปกครอง เช่น งานกิจการมวลชน งานการข่าว งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

*ความรู้เกี่ยวกับกิจการกองอาสารักษาดินแดน และ พ.ร.บ. วินัยกองอาสารักษาดินแดน

*ความรู้ด้านสภาพแวดล้อม สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมสาธารณสถข และเทคโนโลยีของไทยแลต่างประเทศ

*ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ  ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ(English Proficiency) ได้แก่ ไวยากรณ์ (Grammar)                                                          , คำศัพท์ (Vocabulary)  และการอ่านเพื่อจับใจความ  (Reading Comprehension)

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ปลัดอำเภอ

Close หน้าต่างนี้
Go Top