หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิชาการขนส่ง(ด้านการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี) กรมเจ้าท่า ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 72 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC638
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ นักวิชาการขนส่ง(ด้านการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี) กรมเจ้าท่า ปี 64 (TBC)
ISBN :   --- 
พิมพ์ปี :  มิถุนายน 2564
จำนวนหน้า : 274 หน้า
รูปแบบ :  แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า

*แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                          

*ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                           

*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์                                                                                          

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*พระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521                                                              

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521                                            

*ระเบียบกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ

และการจ่ายเงินสินบนรางวัล พ.ศ. 2548                                                                               

*แนวข้อสอบ ระเบียบกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ

และการจ่ายเงินสินบนรางวัล พ.ศ. 2548                                                                              

*ระเบียบกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ว่าด้วยการปฏิบัติราชการสำหรับการขอรับหนังสือรับรอง

ขีดความสามารถของอู่เรือ พ.ศ. 2547                                                                                 

*ระเบียบกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีว่าด้วยการปฏิบัติราชการสำหรับการชำระค่าธรรมเนียม

พิเศษ พ.ศ. 2547                                                                                                        

*ระเบียบกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองความปลอดภัยในการใช้แพ

ในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2551                                                                              

*ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553                                                                   

*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการพาณิชย์นาวี                                                                              

*ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจโลจิสติกส์                                                                                        

*ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                                                                                

*ความรู้เกี่ยวกับกิจการขนส่งทางทะเล                                                                               

*ความรู้เกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมพาณิชยนาวีของประเทศไทย                                                      

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                                                              

*แนวข้อสอบรวมนักวิชาการขนส่ง   

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมเจ้าท่า

Close หน้าต่างนี้
Go Top