หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมป่าไม้ ปี 64

ผู้เข้าชม 128 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC639
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมป่าไม้ ปี 64 (TBC)
ISBN :   --- 
พิมพ์ปี :  มิถุนายน 2564
จำนวนหน้า : 274 หน้า
รูปแบบ :  แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้                 

*พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                                     

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                           

*นโยบายป่าไม้แห่งชาติ                                                                                                          

*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                               

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                      

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564                                        

*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564                       

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้                                                                           

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                    

*การวิเคราะห์นโยบาย                                                                                                 

*การจัดทำแผนงาน/โครงการ การจัดทำแผนปฏิบัติงาน                                                           

*การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                    

*การวิเคราะห์โครงการ                                                                                                 

*การติดตามและประเมินผลโครงการ                                                                                 

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน                                               

*ความรู้ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศกับนานาชาติ สนธิสัญญา พันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศ

ด้านป่าไม้ ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและระดับโลก                                                                  

*ความรู้เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศและหน่วยงานระหว่างประเทศด้านป่าไม้                                

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมป่าไม้

Close หน้าต่างนี้
Go Top