หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 138 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC640
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ปี 64 (TBC)
ISBN :   --- 
พิมพ์ปี :  มิถุนายน 2564
จำนวนหน้า : 275 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก 
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ           

*ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                              

*การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                                                                                   

*การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัล                                                                              

*การพัฒนาระบบราชการและการพัฒนาระบบงาน                                                                 

*การวางแผนกำลังคน                                                                                                  

*การกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบจำแนกตำแหน่ง                                          

*การวิเคราะห์งานและการประเมินคุณภาพงานของตำแหน่ง                                                       

*การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง                                                                       

*หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร                                                              

*การบรรจุและแต่งตั้ง                                                                                                  

*การฝึกอบรม การพัฒนาบุคคล และเครื่องมือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กร                            

*การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ                                                                        

*บทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์                                                                      

*การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง

(High Performance organization ; HPO)                                                                             

*การคุ้มครองระบบคุณธรรม                                                                                         

*แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                           

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่  1.                                                                     

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่  2.                                                                     

*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ                                                                                      

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.สภาความมั่นคงแห่งชาติ

Close หน้าต่างนี้
Go Top