หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน วุฒิปริญญาตรี สรุป+ข้อสอบ ใหม่ล่าสุด (GB)

ผู้เข้าชม 92 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : GB025
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน วุฒิปริญญาตรี สรุป+ข้อสอบ ใหม่ล่าสุด (GB)
ISBN :  ---
พิมพ์ปี :  มิถุนายน  2563
จำนวนหน้า : 233
รูปแบบ : รูปเล่ม แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก
 
* พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK *
 
หลักสูตรการสอบ --->> 
˜ ความรู้ความสามารถทั่วไป
˜ ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน
˜ ความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
˜ ภาคความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
˜ ด้ารการศึกษา ค้นคว้า สำรวจ วิเคราะห์ตลาดแรงงาน เพื่อหาความต้องการ
˜ ด้านกำลังคนและความต้องการด้านกำลังคนและความต้องการในการฝึกอาชีพ
˜ เพื่อการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
˜ การศึกษา รวบรวมข้อมูล ประสานงานวิเคราะหห์ข้อมูลและจัดทำแผลปฏิบัติงานประจำปี
˜ จัดทำคำขอตั้งงบประมาณราย่ายประจำปี แผนงานงบประมาณและแผนเฉพาะเรื่องต่างๆ
˜ จัดทำรายการผลการปฏิบัติงาน
˜ งานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
สารบัญ
♥ ประวัติ กรมพัมนาฝีมือแรงงาน 
    วิสัยทัศน์ 
    พันธกิจ
    เป้าประสงค์
    ค่านิยมร่วม
    วัฒนธรรมองค์กร
♥ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัมนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาย พ.ศ. 2529
♥ นโยบายรัฐบาล
♥ ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
   ภาพรวมการพัมนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
   วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัมนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
♥ อาเซียน : ASEAN
♥ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
♥ ตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้ทั่วไป 
   เฉลยคำตอบ
♥ แนวข้อสอบ-ข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป
   เฉลยคำตอบ
♥ ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
  ตัวอย่างแนวข้อสอบ ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์
   เฉลยคำตอบ
♥ แนวข้อสอบ-ข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
เฉลยละเอียดพร้อมคำอธิบาย
 
**** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK ****
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ ตำราทอง

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Close หน้าต่างนี้
Go Top