หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน 3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TBC)

ผู้เข้าชม 2,353 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC643
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน 3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปี 64(TBC)
ISBN :   --- 
พิมพ์ปี :  มิถุนายน 2564
จำนวนหน้า : 273 หน้า
รูปแบบ :  แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก
 
สารบัญ

*ความเป็นมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย                                                                             

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายใน

ของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555                                                                                             

*คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง ปี2555)                        

*คู่มือการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสากิจตามระบบประเมินผลรัฐวิสากิจ

State Enterprise Assessment Model (SE-AM)                                                                        

*หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน

สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561                                                                                   

*หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน

สำหรับหน่วยงานของรัฐ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562                                                                        

*แนวข้อสอบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภาย

ในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562                                           

*หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน

สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561                                                                                   

*แนวข้อสอบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน

สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561                                                                                   

*หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562                                                                       

*ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน                                                                                 

*การบริหารความเสี่ยง                                                                                                 

*การควบคุมภายใน                                                                                                     

*มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน                                                        

*จรรยาบรรณผู้ตรวจสอบภายใน                                                                                                

*ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน                                                                                         

*แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 1.                                                                           

*แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 2.                                                                           

*แนวข้อสอบ ตรวจสอบภายใน ชุดที่ 1.                                                                          

*แนวข้อสอบ ตรวจสอบภายใน ชุดที่ 2.                                                                         

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์      

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท)

Close หน้าต่างนี้
Go Top