หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน สรุปเนื้อหาและเฉลยข้อสอบอย่างละเอียด ใหม่ล่าสุด (GB)

ผู้เข้าชม 322 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : GB026
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน สรุปเนื้อหาและเฉลยข้อสอบอย่างละเอียด ใหม่ล่าสุด (GB)
ISBN :  978-616-216-966-3
พิมพ์ปี :  มิถุนายน  2564
จำนวนหน้า : 233
รูปแบบ : รูปเล่ม แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก
 
* พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK *
 
หลักสูตรการสอบ --->> 
˜ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
˜ พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
˜ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน 
  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขิง องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
˜ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
˜ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543
˜ ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม "ลักษณะงานที่ปฏิบัติ" ของตำแหน้งที่สมัครสอบ
 
สารบัญ
♥ แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
♥ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
♥ หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของการจัดเก็บรายได้
♥ พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475
♥ บัญชีแสดงท้องที่ใช้ พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475
♥ ภาษีดรงเรือนและที่ดิน
♥ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508
♥ ภาษีบำรุงท้องที่
♥ พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510
♥ พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510
♥ รายได้ที่ท้องถิ่นจัดหาเอง
♥ ภาษีบำรุงท้องที่
♥ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
♥ พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ พ.ศ. 2534
♥ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และ
   การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
   และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548
♥ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และ
   การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
♥ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
   แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543
♥ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543
♥ แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
♥ แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 และแก้ไขเพิ่มเติม
♥ แนวข้อสอบ พระราชบัญญติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และแก้ไขเพิ่มเติม
♥ แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการบประมาณของ
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543
♥ แนวข้อสอบ เฉพาะตำแหน่ง จัดเก็บรายได้
   
**** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK ****
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ ตำราทอง

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top