หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี  กรมการจัดหางาน  ปี64 (TBC)

ผู้เข้าชม 199 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC655
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี  กรมการจัดหางาน  ปี64 (TBC)
ISBN : ---
พิมพ์ปี : กรกฎาคม 2564
จำนวนหน้า : 271 หน้า
รูปแบบ : แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางาน     

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

แก้ไขเพิ่มเติมถึง 2564                                                                                                   

*ข้อบังคับ ก.พ.ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537                                           

*ความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                       

*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                             

*แนวข้อสอบสถานการณ์ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม                                                       

*พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ. 2541                                                                     

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562            

*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560                                                                                                       

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน

และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                                      

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน

การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                  

*ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                                                 

*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                              

*การบริหารความเสี่ยง                                                                                                 

*การควบคุมภายใน                                                                                                     

*การจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงาน/โครงการ                                                                       

*การติดตามประเมินผล                                                                                                

*ความรู้เกี่ยวกับหลักบัญชี การเงิน                                                                                    

*ความรู้เกี่ยวกับงบประมาณ                                                                                           

*แนวข้อสอบการเงินและบัญชี

 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมการจัดหางาน

Close หน้าต่างนี้
Go Top