หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมป่าไม้ ปี64 (TBC)

ผู้เข้าชม 109 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC666
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมป่าไม้ (TBC)
ISBN :  --
พิมพ์ปี : มิถุนายน 2564
จำนวนหน้า : 274 หน้า
รูปแบบ : รูปเล่ม ปกใส สันกาว แบบชีท เย็บแม็ก
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้              

**กฎหมายสารบัญญัติ

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                 

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา                                                                                      

**กฎหมายวิธีสบัญญัติ

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                           

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                         

**กฎหมายมหาชน

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                       

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                              

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ. 2564                                                                            

**กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้     

*พระราชบัญญัติ ป่าไม้ พ.ศ. 2484                                                                                  

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2562                          

*พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507                                                                      

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2559             

*พระราชบัญญัติ สวนป่า พ.ศ. 2535                                                                                

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558                         

*พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545                                                                           

*พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562                                                                               

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2562                                                                       

*แนวข้อสอบ สถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง     

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมป่าไม้

Close หน้าต่างนี้
Go Top