หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิชาการแรงงาน (ด้านภาษาอังกฤษ) กรมการจัดหางาน ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 223 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC675
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ นักวิชาการแรงงาน (ด้านภาษาอังกฤษ) กรมการจัดหางาน ปี 64 (TBC)
ISBN :  ---- 
พิมพ์ปี :  มิถุนายน 2564
จำนวนหน้า : 278 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางาน        

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 ชุดที่ 1.                                                                             

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 ชุดที่ 2.                                                                             

*ข้อบังคับ ก.พ.ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537                                           

*ความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                       

*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                             

*แนวข้อสอบสถานการณ์ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม                                                       

*พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ. 2541                                                                     

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562            

*พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528                                                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544                                                                                                    

*การแปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย                               

*รูปแบบหนังสือราชการภาษาอังกฤษ(การร่างหนังสือโต้ตอบ)                                                      

*แนวข้อสอบ การจับใจความ การวิเคราะห์ข้อมูลจากบทความที่เป็นภาษาอังกฤษ       

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมการจัดหางาน

Close หน้าต่างนี้
Go Top