หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมธนารักษ์ ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 302 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC678
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมธนารักษ์ ปี 64 (TBC)
ISBN :  ---- 
พิมพ์ปี :  มิถุนายน 2564
จำนวนหน้า : 275 หน้า
รูปแบบ :  แบบชีท รูปเล่ม ปกใสเย็บแม็ก
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์                                                                                          

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                      

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                      

*แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                     

*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                       

*การวางแผน                                                                                                           

*ความรู้ด้านแผนงาน โครงการ                                                                                       

*การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                    

*การวิเคราะห์โครงการ                                                                                                 

*การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                               

*การจัดทำยุทธศาสตร์                                                                                                 

*การติดตามและประเมินผล                                                                                           

*การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ                                                                                                

*ความรู้เกี่ยวกับแผนการปฏิรูปประเทศ                                                                               

*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1                                                              

*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                             

*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.              

*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 4.                                                    

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                                                

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมธนารักษ์

Close หน้าต่างนี้
Go Top