หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เนื้อหา+แนวข้อสอบ ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 62 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC680
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เนื้อหา+แนวข้อสอบ ปี 64 (TBC)
ISBN :  ---- 
พิมพ์ปี :  มิถุนายน 2564
จำนวนหน้า : 276 หน้า
รูปแบบ :  แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก
 
สารบัญ

ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   

*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข                                                                                                       

*พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535                                                                                             

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                           

*กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการของกระทรวงสาธารณสุข                                                                         

*แนวข้อสอบ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                                 

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                                 

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                                                   

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                                     

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                                                   

*พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                                                                  

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                                                      

*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                                      

*แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                               

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                                               

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                                   

*ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ                                                                                                   

*แนวนโยบายแห่งรัฐ                                                                                                                             

*นโยบายรัฐบาล                                                                                                                                    

*การปฏิรูปประเทศ                                                                                                                               

*ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580                                                                                              

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ         

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                                  

*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                             

*แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

*การจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงาน/โครงการ                                                                                           

*การติดตามประเมินผล                                                                                                                         

*ความรู้ด้านแผนกลยุทธ์และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์                                                            

*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข / กระทรวงสาธารณสุข

Close หน้าต่างนี้
Go Top