หมวดสินค้าหลัก

คู่มือ+แนวข้อสอบ นักวิชาการขนส่ง กลุ่มงานบริหารทั่วไป กรมการขนส่งทางบก (TBC)

ผู้เข้าชม 1,045 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC682
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือ+แนวข้อสอบ นักวิชาการขนส่ง กลุ่มงานบริหารทั่วไป กรมการขนส่งทางบก ปี 64 (TBC)
ISBN : BB-166
พิมพ์ปี :   กรกฎาคม 2564
จำนวนหน้า : 300 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว
 
สารบัญ

ความรู้เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก                                                                                                                

♦♦พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                                                  

      – แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562          

♦♦พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522                                                                                                                  

      – แนวข้อสอบ พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 18 พ.ศ. 2562     

♦♦พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522                                                                                                      

      – แนวข้อสอบ พ.รบ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2557        

♦♦พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2562                                   

      –  แนวข้อสอบ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2562                     

♦♦พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                                

      –แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539                                              

      –แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562
      – แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                      

♦♦ข้อบังคับกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553                                                                           

♦♦กฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2558                                                                                          

♦♦กฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563                                                                     

♦♦กฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน พ.ศ. 2558                                              

♦♦กฎกระทรวงกำหนดความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยที่ผู้โดยสารต้องปฏิบัติในระหว่างการโดยสาร  พ.ศ. 2557                     

♦♦ความรู้ด้านการขนส่งทางบกและด้านความปลอดภัยการขนส่งทางบก                 

      –  การประกอบการขนส่ง การขนส่งและคมนาคม                                                                      

      –  การดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ และใบอนุญาตผู้ควบคุมยานพาหนะทุกประเภท                

      –  การส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการขนส่ง                                                        

♦♦การวิเคราะห์ วิจัย และการบริหารจัดการ                        

♦♦การบริหารแผนงาน/โครงการ                                                         

      –แนวข้อสอบการบริหารจัดการและการบริหารแผนงานโครงการ                                  

      –แนวข้อสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีและการสื่อสาร   

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมขนส่งทางบก / กรมการขนส่งทางบก

Close หน้าต่างนี้
Go Top