หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สรุปเนื้อหาและเฉลยข้อสอบอย่างละเอียด ใหม่ล่าสุด (GB)

ผู้เข้าชม 243 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : GB027
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สรุปเนื้อหาและเฉลยข้อสอบอย่างละเอียด ใหม่ล่าสุด (GB)
ISBN : 978-616-216-967-0
พิมพ์ปี :  มิถุนายน  2564
จำนวนหน้า : 233
รูปแบบ : รูปเล่ม แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก
 
* พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK *
 
หลักสูตรการสอบ --->> 
˜ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
˜ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
˜ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
˜ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
˜ ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป
˜ ความรู้เกี่ยวกับงาตาม "ลักษณะงานที่ปฏิบัติ" ของตำแหน่งที่สมัครสอบ
 
สารบัญ
♥ สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548
♥ มาตรฐานกระดาษและซอง
♥ แบบหนังสือราชการต่างๆ
♥ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ชุดที่ 1
♥ แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ชุดที่ 2
♥ แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ชุดที่ 3
♥ แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ชุดที่ 4
♥ แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ชุดที่ 5
♥ แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
♥ แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
♥ แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.2542
♥ แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
   
**** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK ****
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ ตำราทอง

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top