หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 1200ข้อ ครูผู้ช่วย (อาชีวศึกษา) ใหม่ล่าสุดปี 64 (NV)

ผู้เข้าชม 118 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV978
  • ราคาพิเศษ : 285 บาท
  • ราคาปกติ 300 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
รวมข้อสอบ 1200ข้อ ครูผู้ช่วย(อาชีวศึกษา) ภาค ก. + ข. พร้อมเฉลยทุกข้อ
สนง.คณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ปี64 
พิมพ์เมื่อ : พฤศจิกายน 2564
ISBN : -
จำนวน : 310 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่ม เย็บแม็ก ปกใส
 
               ****พร้อมส่งแบบรูปเล่ม เท่านั้น !! ไม่มีแบบไฟล์ E-BOOK****
 
รวมข้อสอบ 1200ข้อ ครูผู้ช่วย สำนักงานคณะกรรมการ
                                   การอาชีวศึกษา ประจำปี พ.ศ.2564
ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป
ส่วนที่ 1 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
           1.1 การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา
           1.2 การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม 
           1.3 การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ส่วนที่ 2 ทักษะภาษาอังกฤษ
           2.1 Structure
           2.2 Vocabulary
           2.3 Reading Comprehension
ส่วนที่ 3 ความรู้ลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 
           3.1 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
           3.2 หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
           3.3 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
           3.4 หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
           3.5 เจคติและจริยธรรมข้าราชการ
ภาค ข. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
ส่วนที่ 4 มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน
           4.1 การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม
                 และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
           4.2 จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยา
                 ให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
           4.3 หลักสูตร ศาสตร์การสอน และการใข้เทคโนโลยีดิจิทัล
                 ในการจัดการเรียนรู้
           4.4 การวัดประเมินผลการเรียนรู้และการวิจัย
                 เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
           4.5 การออกแบบและการดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
ส่วนที่ 5 ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
              และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
           5.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
                  1. รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
                  2. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ
                  3. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
                  4. กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                  5. กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกาา
                  6. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
                  7. กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
                  8. กฎหมายว่าด้วยการศึกาาปฐมวัย
            5.2 แนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่บังคับใช้ในปัจุบัน 
                  1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
                  2. แผนการศึกษาแห่งชาติ 
                  3. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
 
เฉลยข้อสอบ 1200 ข้อ ครูผู้ช่วย (อาชีวศึกษา) ประจำปี 2564
 
จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.อาชีวศึกษา

Close หน้าต่างนี้
Go Top