หมวดสินค้าหลัก

ตำราเรียน LAW3110 / LAW3010 กฏหมายล้มละลาย (67025)

ผู้เข้าชม 968 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW3110RU
  • ราคาพิเศษ : 125 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

LAW3110 (LAW3010) กฏหมายล้มละลาย

รายละเอียดตำรา

รศ.มณฑา ประพันธ์เนติวุฒิ

พิมพ์ครั้งที่ 9 // มิถุนายน พ.ศ.2567

ประกอบด้วย

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ.2542

หมวดที่ 1 ศาลล้มละลาย

หมวดที่ 2 ผู้พิพากษาในศาลล้มละลาย

หมวดที่ 3 วิธีพิจารณาคดีล้มละลาย

ส่วนที่ 1 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น

ส่วนที่ 2 อุทธรณ์

ส่วนที่ 3 คำชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้

ส่วนที่ 4 การประชุมเจ้าหนี้

ส่วนที่ 5 กรรมการเจ้าหนี้

ส่วนที่ 6 การไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย

ส่วนที่ 7 การประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย

ส่วนที่ 8 คำพิพากษาให้ล้มละลาย

ส่วนที่ 9 การควบคุมตัวและทรัพย์สินของลูกหนี้และการจำกัดสิทธิ์

ส่วนที่ 10 การปลดจากการล้มละลาย

หมวด 2 กระบวนพิจารณาในกรณีที่ลูกหนี้ตาย

หมวด 3 กระบวนการพิจารณาในกรณีที่ลูกหนี้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือนิติบุคคลอื่น

หมวด3/1 กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

ส่วนที่ 1 บทนิยาม

ส่วนที่ 2 การขอและการให้ฟื้นฟูกิจการ

ส่วนที่ 3 การตั้งผู้ทำแผน

ส่วนที่ 4 การขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ

ส่วนที่ 5 คำชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้

ส่วนที่ 6 การเพิกถอนนิติกรรมที่ได้กระทำไปแล้ว

ส่วนที่ 7 การประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ

ส่วนที่ 8 การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ

ส่วนที่ 9 ดำเนินการภายหลังศาลมีคำสั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ

ส่วนที่ 10 การยกคำร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการ การยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและการยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ

ส่วนที่ 11 การขอรับชำระหนี้เมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาด

ส่วนที่ 12 การอุทธรณ์

ส่วนที่ 13 บทกำหนดโทษว่าด้วยกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

หมวด4 วิธีจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้

หมวด 5 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

หมวด 6 อำนาจศาลและกระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย

หมวด 7 การสอบสวนและบทกำหนดโทษ

หมวด 8 บทบัญญัติเบ็ดเสร็จ

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

รศ.มณฑา ประพันธ์เนติวุฒิ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW3110 / LAW3010 / LA310 / LW313

Close หน้าต่างนี้
×
Go Top