หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ ครูผู้ช่วย สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 146 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC723
  • ราคาพิเศษ : 284 บาท
  • ราคาปกติ 299 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
E-BOOK ไฟล์ คู่มือสอบ ครูผู้ช่วย สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ปี 64 (TBC)
ISBN : 978-616-46367-8-1
พิมพ์ปี :  พฤศจิกายน 64
จำนวนหน้า : 3334 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่มสันกาว 
 

สารบัญ 

* ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป
   1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
1.1 การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา
1.2 การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม
1.3 ความคิดเชิงปริมาณ  

   2. ทักษะภาษาอังกฤษ
   3. ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

*มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
   1. มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน
1.1 การเปลี่ยนบริบทจองโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 จิตวิทยา พัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาให้คาปรึกษาในการวิเคราะห์
และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
1.3 หลักสูตร ศาสตร์การสอน และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้
1.4 การวัดประเมินผลการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
1.5 การออกแบบและการดาเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา

* ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
   3.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
1) รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
2) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ
3) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
4) กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา
5) กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6) กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
7) กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก
8) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาปฐมวัย
   3.2 แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
2) แผนการศึกษาแห่งชาติ
3) นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.อาชีวศึกษา

Close หน้าต่างนี้
Go Top