หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ สายงาน ผู้บริหาร กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น สรุปเนื้อหาพร้อมเฉลยข้อสอบ (CA)

ผู้เข้าชม 128 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : CA033
  • ราคาพิเศษ : 285 บาท
  • ราคาปกติ 300 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ สายงาน ผู้บริหาร กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น สรุปเนื้อหาพร้อมเฉลยข้อสอบ (CA)
ISBN : 978-616-380-066-4
จำนวนหน้า : 344
พิมพ์ :  มิถุนายน 2563 
รูปเล่ม : รูปเล่ม สันกาว
 
**** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK ****
 
สารบัญ
 
→ ความหมายของข้าราชการท้องถิ่น
→ หน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการท้องถิ่น
→ สวัสดิการของข้าราชการท้องถิ่น
→ ความรู้เกี่ยวกับการติดตามประเมินผล
→ การติดตามผลและการประเมินผลแผน / โครงการ
→ ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัด
→ แนวข้อสอบความรู้เรื่องการติดตามประเมิแนผลแผน / โครงการ
→ ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม
→ แนวข้อสอบ โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทย THAILAND 4.0
→ แนวข้อสอบ ความรู้เื่อง กฎหมาย (สานงายผู้บริหาร สรรหาข้าราชการท้องถิ่น)
→ ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศษฐกิจ พอเพียง
→ แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
→ แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี 2560
→ แนวข้อสอบ พระราชบัยญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
     และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8 ) พ.ศ. 2553
→ แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบรอหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
→ แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการ กระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครอง พ.ศ. 2542
→ แนวข้อสอบ กฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
→ แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
→ แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
→ แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
→ แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
→ แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
→ แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบที่ 12
→ แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2559
→ แนวข้อสอบ กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
→ ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง  PMQA
→ ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบงาน
→ ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐ
→ แนวข้อสอบ ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
→ แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
→ ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม และ คุณธรรมของผู้บริหารงานบุคคล 
→ การดำรงชีวิตและปฏิบัติงานอย่างรู้เขารู้เราของผู้บริหาร
→ การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
→ ความรู้เกี่ยวกับการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)
→ แนวข้อสอบ ความรู้เรือ่งการบริหารราชการด้านการงบประมาณด้าน การเงินการคลัง และการบริหารราชการแนวใหม่
→ ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
→ แนวข้อสอบ ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง
→ ความรู้เกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ
→ แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
**** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK ****
 
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเดมี

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top