หมวดสินค้าหลัก

ตำราเรียน LAW4104 (LAW4004) กฎหมายแรงงานและประกันสังคม (63097)

ผู้เข้าชม 551 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW4104RU
  • ราคาพิเศษ : 152 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

LAW4104 (LAW4004) 

กฎหมายแรงงานและประกันสังคม

รายละเอียดตำรา

รศ.ดร.ปภาศรี บัวสวรรค์

พิมพ์ครั้งที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ประกอบด้วย

บทนำ เกี่ยวกับความหมาย วิวัฒนาการ ลักษณะ ประเภท ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยสัญญาจ้างแรงงาน

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2,3 พ.ศ.2554, 4 พ.ศ.2553)

บทที่ 1 ขอบเขตการคุ้มครองของกฎหมายแรงงาน

บทที่ 2 นิยามศัพท์

บทที่ 3 บททั่วไปในการคุ้มครองแรงงาน

บทที่ 4 การใช้แรงงานทั่วไป

บทที่ 5 การใช้แรงงานหญิง

บทที่ 6 การใช้แรงงานเด็ก

บทที่ 7 ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด

บทที่ 8 การพักงาน

บทที่ 9 ค่าชดเชย

พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537

บทที่ 1 ขอบเขตการบังคับใช้

บทที่ 2 นิยามศัพท์

บทที่ 3 บททั่วไป

บทที่ 4 หลักเกณฑ์การรับและการจ่ายเงินทดแทน

บทที่ 5 กองทุนเงินทดแทน

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518

บทที่ 1 หลักการแรงงานสัมพันธ์

บทที่ 2 ขอบเขตการบังคับใช้

บทที่ 3 นิยามศัพท์

บทที่ 4 ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

บทที่ 5 การเรียกร้องและการทำข้อเรียกร้อง.

บทที่ 6 วิธีการระงับข้อพิพาทแรงงาน

บทที่ 7 การคุ้มครองลูกจ้างในการเรียกร้อง

บทที่ 8 การปิดงานและการนัดหยุดงาน

บทที่ 9 การกระทำอันไม่เป็นธรรม  

รศ.ดร.ปภาศรี บัวสวรรค์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW4104 / LAW4004 / LA404 / LW401

Close หน้าต่างนี้
Go Top