หมวดสินค้าหลัก

ตำราเรียน LAW4107 (LAW4007) นิติปรัชญา (63089)

ผู้เข้าชม 569 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW4107RU
  • ราคาพิเศษ : 99 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

LAW4107 (LAW4007) นิติปรัชญา

รายละเอียดตำรา

ศ.จรัญ โฆษณานันท์

พิมพ์ครั้งที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ประกอบด้วย

บทนำเรื่อง

ทฤษฎีฐานนิยมทางกฏหมาย

ฮันส์ เคลเซ่นและทฤษฎีกฏหมายบริสุทธิ์

ปฎิฐานนิยมทางกฏหมายตามแนวคิดของฮาร์ท

ปฎิฐานนิยมทางกฏหมาย การปฎิวัติรัฐประหารและปัญหาสืบเนื่องทางปรัชญากฏหมาย

ปรัชญากฏหมายธรรมชาติ

การบังคับควบคุมศีลธรรมโดยกฏหมาย

สำนักกฏหมายประวัติศาสตร์

ลัทธิอรรถประโยชน์

ทฤษฎีนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยา

ทฤษฎีกฏหมายของมาร์กซิสต์

สัทนิยมทางกฏหมาย

การเคารพนับถือกฏหมาย

บริบททางสังคมและประวัติศาสตร์ของอุดมการณ์

ความยุติธรรม

บรรณานุกรม

ศ.จรัญ โฆษณานันท์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW4107 / LAW4007 / LA407 / LW201

Close หน้าต่างนี้
Go Top