หมวดสินค้าหลัก

ตำราเรียน LAW1103 (LAW1003) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา (63126)

ผู้เข้าชม 2,264 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW1103RU
  • ราคาพิเศษ : 133 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

LAW1103 (LAW1003) 

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา

รายละเอียดตำรา

รศ.ดร.รติชัย รถทอง

พิมพ์ครั้งที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563

ประกอบด้วย

ภาค 1 นิติกรรม

หมวด 1 ข้อพิจารณาเบื้องต้น

บทที่ 1 การเคลื่อนไหวในสิทธิ

บทที่ 2 ความหมายของนิติกรรม

บทที่ 3 องค์ประกอบของนิติกรรม

หมวด 2 การแสดงเจตนา

หมวด 3 เหตุแห่งความไม่สมบูรณ์ของนิติกรรม

ส่วนที่ 1 การกระทำโดยมิชอบด้วยกฎหมาย(องค์ประกอบข้อ 2 )...

บทที่ 1 วัตุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย

บทที่ 2 การใดมิได้ทำให้ถูกต้องตามแบบที่กฎหมายบังคับไว้...

บทที่ 3 การมิได้ปฎิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยความสามารถของบุคคล...

ส่วนที่ 2 การแสดงเจตนาโดยมิได้ผูกนิติสัมพันธ์(องค์ประกอบข้อ 3)...

บทที่ 1 การแสดงเจตนาซ่อยเร้น

บทที่ 2 การแสดงเจตนาลวง

บทที่ 3 การแสดงเจตนาอำพราง

ส่วนที่ 3 การแสดงเจตนาโดยไม่สมัครใจ(องค์ประกอบข้อ 4)...

บทที่ 1 การแสดงเจตนาโดยสำคัญผิด

บทที่ 2 การแสดงเจตนาเพราะถูกกลฉ้อฉล

บทที่ 3 การแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่

หมวด 4 ผลแห่งความไม่สมบูรณ์ของนิติกรรม

บทที่ 1 ผลของโมฆะกรรม

บทที่ 2 ผลของโมฆียะกรรม

หมวด 5 การกำหนดการเป็นผลหรือสิ้นผลแห่งนิติกรรม

บทที่ 1 เงื่อนไข

บทที่ 2 เงื่อนเวลา

ภาค 2 องค์ประกอบเสริมของนิติกรรม

หมวด1 การนับระยะเวลา

บทที่ 1 การเริ่มต้นและการสิ้นสุดแห่งระยะเวลา

บทที่ 2 การขยายระยะเวลา

บทที่ 3 กรณีสุดท้ายแห่งระยะเวลาเป็นวันหยุด

หมวด 2 อายุความ

บทที่ 1 กำหนดอายุความ

บทที่ 2 การเริ่มนับอายุความ

บทที่ 3 อายุความสดุดลง

บทที่ 4 ผลแห่งการที่สิทธิเรียกร้องขาดอายุความ

บทที่ 5 การงดใช้ การขยายออกหรือการย่นเข้าซึ่งกำหนดอายุความ

บทที่ 6 การสละประโยนช์แห่งอายุความ

ภาค 3 สัญญา

หมวด 1 การก่อให้เกิดสัญญา

บทที่ 1 คำเสนอ

บทที่ 2 คำสนอง

บทที่ 3 สัญญาเกิดขึ้นเมื่อใด

หมวด 2 คำมั่นว่าจะให้รางวัล

บทที่ 1 คำมั่นว่าจะให้รางวัลแก่ผู้ซึ่งกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งสำเร็จ

บทที่ 2 คำมั่นจะให้รางวัลในการประกวดชิงรางวัล

หมวด 3 การตีความสัญญา

บทที่ 1 การตีความสัญญาเกิดขึ้นแล้วหรือยัง

บทที่ 2 การตีความสัญญาที่เกิดขึ้นแล้ว

หมวด 4 ลักษณะของสัญญาและผลแห่งสัญญา

บทที่ 1 สัญญาต่างตอบแทน

บทที่ 2 ความตกลงกันไว้ล่วงหน้าเป็นข้อยกเว้นมิให้ลูกหนี้ต้องรับผิดชอบ

บทที่ 3 สัญญาเพื่อประโยนช์บุคคลภายนอก

บทที่ 4 สัญญาในลักษณะอื่นๆ

หมวด 5 มัดจำและกำหนดเบี้ยปรับ

บทที่ 1 มัดจำ

บทที่ 2 กำหนดเบี้ยปรับ

หมวด 6 การเลิกสัญญา

บทที่ 1 สิทธิเลิกสัญญาเกิดขึ้นอย่างไร

บทที่ 2 การใช้สิทธิเลิกสัญญา

บทที่ 3 ผลแห่งการเลิกสัญญา

บทที่ 4 สิทธิเลิกสัญญาระงับ

 
รศ.ดร.รติชัย รถทอง

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW1103 / LAW1003 / LA103 / LW203

Close หน้าต่างนี้
Go Top