หมวดสินค้าหลัก

ตำราเรียน LAW1104 (LAW1004) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (63122)

ผู้เข้าชม 1,457 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW1104RU
  • ราคาพิเศษ : 67 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

LAW1104 (LAW1004)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

รายละเอียดตำรา

ผศ.ดร.วิณัฏฐา แสงสุข,ผศ.ฐิติพร ลิ้มแหลมทอง

พิมพ์ครั้งที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563

ประกอบด้วย

บทที่ 1  บทนำ

บทที่ 2  ลักษณะของกฎหมาย

บทที่ 3  ระบบกฎหมาย

บทที่ 4   ที่มาของกฎหมาย

บทที่ 5  การแบ่งแยกประเภทของกฎหมาย

บทที่ 6  ลำดับชั้นของกฎหมายลายลักษณ์อักษร

บทที่ 7  การเริ่มใช้บังคับและวังสื้นสุดการบังคับใช้กฎหมาย

บทที่ 8  ขอบเขตที่กฎหมายจะใช้บังคับ

บทที่ 9  การตีความกฎหมาย

บทที่ 10  การอุดช่องว่างแห่งกฎหมาย

บทที่ 11  สิทธิ

บทที่ 12  บุคคล

บทที่ 13  กฎหมายกับความสัมพันธ์ภายในครอบครัว

บทที่ 14  กฎหมายว่าด้วยมรดก

บทที่ 15  กฎหมายว่าด้วยทรัพย์และทรัพย์สิน

บทที่ 16  กระบวนการยุติธรรม

 
ผศ.ดร.วิณัฏฐา แสงสุข,ผศ.ฐิติพร ลิ้มแหลมทอง

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW1104 / LAW1004 / LA104 / LW104

Close หน้าต่างนี้
Go Top