หมวดสินค้าหลัก

ตำราเรียน LAW1005 (LAW1105) กฎหมายอาญาภาค 1 (62047)

ผู้เข้าชม 775 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW1105RU
  • ราคาพิเศษ : 69 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
LAW1005 (LAW1105) กฎหมายอาญาภาค 1
รายละเอียดตำรา

รศ.ธีระ สิงหพันธุ์

พิมพ์ครั้งที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2562

ประกอบด้วย

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษากฎหมายอาญาและบทนิยามต่างๆ

บทที่ 2 การกระทำตามความหมายของประมวลกฎหมายอาญา

บทที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล

บทที่ 4 ความรับผิดชอบในทางอาญา

บทที่ 5 ความสำคัญผิด

บทที่ 6 การกระทำโดยพลาด

บทที่ 7 การพยายามกระทำความผิด

บทที่ 8 ตัวการ, ผู้ใช้ให้กระทำความผิด, ผู้โฆษณาหรือประกาศแก่บุคคลทั่วไปให้กระทำความผิด และผู้สนับสนุน

บทที่ 9 เหตุส่วนตัว และเหตุในลักษณะคดี

บทที่ 10 การกระทำความผิดหลายบท

บทที่ 11 การกระทำความผิดหลายกระทง

บทที่ 12 การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย

บทที่ 13 เหตุยกเว้นและลดหย่อนอาญา

บทที่ 14 โทษอาญา

บทที่ 15 การระงับโทษ

บทที่ 16 วิธีการเพื่อความปลอดภัย

บทที่ 17 การเพิ่มโทษและการลดโทษ

บทที่ 18 การยกโทษจำคุก การรอการลงโทษ และการรอการกำหนดโทษ

บทที่ 19 อายุความ

บทที่ 20 บทบัญญัติพิเศษที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ

บทที่่ 21 การนำบทบัญญัติในภาค1 แห่งประมวลกฎหมายอาญาไปใช้ในกรณีแห่งความผิดตามกฎหมายอื่น

บทที่ 22 หลักสำคัญในการใช้กฎหมายอาญา  

รศ.ธีระ สิงหพันธุ์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW1105 / LAW1005/ LW105

Close หน้าต่างนี้
×
Go Top