หมวดสินค้าหลัก

ตำราเรียน LAW2011 / LAW2111 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทน นายหน้า (62162)

ผู้เข้าชม 885 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW2111RU
  • ราคาพิเศษ : 72 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

LAW2011 (LAW2111)

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทน นายหน้า

รายละเอียดตำรา

ผศ.ดร.วิณัฎฐา แสงสุข

พิมพ์ครั้งที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2562

ประกอยด้วย

บทที่ 1 ลักษณะสำคัญและความสมบูรณ์แห่งสัญญาตัวแทน

บทที่ 2 กิจการที่กฎหมายกำหนดให้การตั้งตัวแทนต้องทำเป็นหนังสือ

บทที่ 3 ประเภทตัวแทน

บทที่ 4 ตัวแทนในเหตุฉุกเฉิน ตัวแทนหลายคน ตัวแทนทำนิติกรรมกับตนเอง

บทที่ 5 บำเหน็จตัวแทน

บทที่ 6 หน้าที่และความรับผิดชอบที่ตัวแทนมีต่อตัวการ

บทที่ 7 หน้าที่และความรับผิดชอบที่ตัวแทนมีต่อตัวแทน

บทที่ 8 ความรับผิดของตัวการและตัวแทนต่อบุคคลภายนอก

บทที่ 9 ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาตัวแทน

บทที่ 10 ความหมายและลักษณะสำคัญของตัวแทนค้าต่าง

บทที่ 11 สิทธิหน้าที่ระหว่างตัวการและตัวแทนค้าต่าง

บทที่ 12 ความผูกพันตามสัญญากับบุคคลภายนอก และความผูกพันระหว่างตัวการและตัวแทนค้าต่าง

บทที่ 13 สัญญานายหน้า

 
ผศ.ดร.วิณัฎฐา แสงสุข

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW2111 / LAW2011 / LA211 / LW303

Close หน้าต่างนี้
Go Top