หมวดสินค้าหลัก

ตำราเรียน LAW3009 (LAW3109) กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก (65149)

ผู้เข้าชม 1,209 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW3109RU
  • ราคาพิเศษ : 142 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
LAW3009 (LAW3109)
กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก
รายละเอียดตำรา

รศ.ดร.วิณัฎฐา แสงสุข

พิมพ์ครั้งที่ 5

ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 มรดกและการตกทอดแห่งทรัพย์มรดก

บทที่ 1 ประวัติของกฎหมายมรดกและการบังคับใช้กฎหมายมรดก

บทที่ 2 มรดกและการตกทอดแห่งทรัพย์มรดก

บทที่ 3 การเป็นทายาท

บทที่ 4 ผู้มีสิทธิรับมรดกและส่วนแบ่งมรดก

บทที่ 5 การรับมรดกแทนที่และการสืบทอดมรดก

บทที่ 6 กรณีเกี่ยวกับพระภิกษุ

ส่วนที่ 2 การเสียสิทธิในมรดก

บทที่ 1 การถูกกำจัดมิให้รับมรดก

บทที่ 2 การตัดมิให้รับมรดก

บทที่ 3 การสละมรดก

บทที่ 4 อายุความมรดก

ส่วนที่ 3 พินัยกรรม

บทที่ 1 ความหมายพินัยกรรมและการทำพินัยกรรม

บทที่ 2 แบบของพินัยกรรม

บทที่ 3 ผลและการตีความพินัยกรรม

บทที่ 4 พินัยกรรมตั้งผู้ปกครองทรัพย์

บทที่ 5 การเพิกทอนและการตกไปหรือไร้ผลแห่งพินัยกรรม

บทที่ 6 ความเสียเปล่าแห่งพินัยกรรม

ส่วนที่ 4 วิธีจัดการทรัพย์มรดกและปันทรัพย์มรดก

บทที่ 1 ผู้จัดการมรดก

บทที่ 2 การรวบรวมจำหน่ายทรัพย์มรดกเป็นตัวเงินและการชำระหนี้กับการแบ่งปันทรัพย์มรดก

บทที่ 3 การแบ่งมรดก

ภาคผนวก

บรรณานุกรม

รศ.ดร.วิณัฎฐา แสงสุข

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW3109 / LAW3009 / LA 309 / LW311

Close หน้าต่างนี้
Go Top