หมวดสินค้าหลัก

ตำราเรียน RAM1301 / RAM1000 / RU100 ความรู้คู่คุณธรรม คุณธรรมคู่ความ (62101)

ผู้เข้าชม 3,939 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : RAM1000RU
  • ราคาพิเศษ : 53 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
 RAM1301 / RAM1000 / RU100
ความรู้คู่คุณธรรม  คุณธรรมคู่ความรู้
รายละเอียดตำรา

รศ.วิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ์,รศ.สุวรรณี เดชวรชัย,ผศ.ดร.ดวงเดือน จันทร์เจริญ,

ผศ.ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม,ผศ.ดร.ณรัฐ วัฒนพานิช,อ.ดร.สืบพงศ์ ปราบใหญ่

พิมพ์ครั้ง 5 มิถุนายน พ.ศ.2562 

ประกอบด้วย

บทที่ 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหงยุคก่อตั้ง

บทที่ 2 คุณธรรมและจริยธรรม

บทที่ 3 เศรฐกิจพอเพียง

บทที่ 4 จิตสาธารณะ

รศ.วิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ์,รศ.สุวรรณี เดชวรชัย,ผศ.ดร.ดวงเดือน จันทร์เจริญ, ผศ.ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม,ผศ.ดร.ณรัฐ วัฒนพานิช,อ.ดร.สืบพงศ์ ปราบใหญ่

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด RAM1301 / RAM1000 / RU100

Close หน้าต่างนี้
Go Top