หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 700ข้อ นักทรัพยากรบุคคลฯ กทม. ครั้งที่ 1/2564 ใหม่ล่าสุด 65(NV)

ผู้เข้าชม 1,515 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV986
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

รวมข้อสอบ 700ข้อ นักทรัพยากรบุคคลฯ กทม. ครั้งที่ 1/2564 ใหม่ล่าสุด 65(NV)

พิมพ์     :  มกราคม 2565

จำนวน  : 252 หน้า

รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

สารบัญ

ประกาศ สำนักงานครธกรรมการ เรื่องรับสมัครฯ

รวมข้อสอบ 700ข้อ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ      

                                                  กรุงเทพมหานคร  ครั้ว 1/2564       

ส่วนที่ 1   การจัดและปรังปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังขององค์กร

ส่วนที่ 2   การพัฒนาระบบราชการและการพัฒนาระบบงาน

ส่วนที่ 3   การวางแผนกำลังคน

ส่วนที่ 4   การกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

                 ระบบการจำแนกตำแหน่ง

ส่วนที่ 5   การวิเคราะห์งานและการประเมินคุณภาพของตำแหน่ง

ส่วนที่ 6   การให้ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจำตำแหน่ง และเงินอื่นๆ

ส่วนที่ 7   หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกสรรบุคคล

ส่วนที่ 8   การบรรจุและแต่งตั้ง

ส่วนที่ 9   การฝึกอบรม การพัฒนาบุคคล เครื่องมือพัฒนา

                ทรัพยากรบุคคลและองค์กร สมรรถนะของคนในศตวรรษที่ 21 

                นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ องค์กรแห่งความสุข

                และการพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการ

ส่วนที่ 10 การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ

ส่วนที่ 11 สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล เช่น การลา

                การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

                การขอพระราทานเพลิงศพ การได้รับบำเหน็จบำนาญ

ส่วนที่ 12 การเสริมสร้างวินัยและจรรยาบรรข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ส่วนที่ 13 การดำเนินการทางวินัย ระบบพิทักษ์คุณธรรม

ส่วนที่ 14 การออกจากาชการ

ส่วนที่ 15 การบริหารผลปฏิบัติงาน (Performance Management)

ส่วนที่ 16 การพัฒนาองค์กร

ส่วนที่ 17 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเบื้องต้น

ส่วนที่ 18 การประสานงานและการสร้างเครือข่าย

ส่วนที่ 19 การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ

ส่วนที่ 20 แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล

                ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561 - 2565

ส่วนที่ 21 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร

               และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554

ส่วนที่ 22 พระราชบัญญัติบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528

 

เฉลยข้อสอบ 700ข้อ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

                                  กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2564 

 

จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top