หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 800ข้อ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน ป.ป.ส.ใหม่ล่าสุดปี 65 (NV)

ผู้เข้าชม 150 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV987
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

รวมข้อสอบ 800ข้อ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน ป.ป.ส.ใหม่ล่าสุดปี 65 (NV)

พิมพ์     :    มกราคม 2565

จำนวน  : 272 หน้า

รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

สารบัญ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลฯ

รวมข้อสอบ 800ข้อ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

                                   สำนักงาน ป.ป.ส. ประจำปี 2565       

วิชาความรู้ทั่วความสามารถทั่วไป 

    ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติด นโยบายด้านยาเสพติด

                  และกฎหมายยาเสพติดที่เกี่ยวข้อง

                1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติด

                2. นโยบายด้านยาเสพติด

                3. กฎหมายยาเสพติดที่เกี่ยวข้อง

                     3.1 พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิด

                            เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                     3.2 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519

                            และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                     3.3 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                     3.4 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550

                     3.5 พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 

                           และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                     3.6 พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545

                     3.7 พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ.2495

                     3.8 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535

                     3.9 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ 2509

                     3.10 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

    ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

                  ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

    ส่วนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

                  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

    ส่วนที่ 4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบัน

                  ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ

วิชาความรู้ทั่วความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

     ส่วนที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) 

                   และร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)

                   1. ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)

                   2. ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ส. 2566-2570)

     ส่วนที่ 6 ความรู้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการ

                   ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2565

     ส่วนที่ 7 ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การวางแผนเชิงยุทธศาตร์

                   การจัดทำแผน / โครงการ การติดตามและประเมินผลและระบบงบประมาณ

 

           

    พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK     

จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top