หมวดสินค้าหลัก

ตำราเรียน ENG2001 (EN201) การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ (64161)

ผู้เข้าชม 911 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : ENG2001RU
  • ราคาพิเศษ : 127 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
ENG2001 (EN201) การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ
รายละเอียดตำรา

รศ.ส่องศรี โตประฌสริฐ,รศ.ดร.ธัญญรัตน์ ปาณะกุล

พิมพ์ครั้งที่ 9 เมษายน พ.ศ.2565 จำนวน 5,000 เล่ม

ประกอบด้วย

ตอนที่ 1 ภาคทฤษฎี

บทที่ 1 ทักษะในการอ่าน

บทที่ 2 โครงสร้างคำ

บทที่ 3 การใช้พจนานุกรม

บทที่ 4 โครงสร้างประโยค

บทที่ 5 โครงสร้างอนุเฉท

ตอนที่ 2 ภาคปฏิบัติ

บทที่ 6 เรื่องที่ให้อ่าน PASSAGE 1 - 15

บทที่ 7 เรื่องที่ให้อ่าน PASSAGE 1 - 15 

บทที่ 8 เรื่องที่ให้อ่าน PASSAGE 1 - 15

บทที่ 9 เรื่องที่ให้อ่าน PASSAGE 1 - 11

เฉลยแบบฝึกหัด

รศ.ส่องศรี โตประฌสริฐ,รศ.ดร.ธัญญรัตน์ ปาณะกุล

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ENG2002 / EN202

Close หน้าต่างนี้
Go Top