หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป สำนักงาน กศน. สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด(SP)

ผู้เข้าชม 467 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : SP035
  • ราคาพิเศษ : 190 บาท
  • ราคาปกติ 200 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป สำนักงาน กศน. สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด(SP)
ISBN :  978-616-216-524-5
พิมพ์ปี :  พฤศจิกายน 2563
จำนวนหน้า : 224
รูปแบบ : รูปเล่ม  สันกาว
 
* พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK *
 
หลักสูตรการสอบ --->> ทุกตำแหน่งต้องสอบ
*** วิชาความสามารถทั่วไป
        ˜ ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
          ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์
          การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ
        ˜ ความสามารถด้านเหตุผล
          ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่องโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ
          หรือ ข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ
*** วิชาภาษาไทย
        ˜ ความเข้าใจภาษา
          ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบท
          หรือข้อความ ทั้งนี้รมไปถึงการสรุปความและตีความด้วย
        ˜ การใช้ภาษา
          ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำ หรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา และการเรียงข้อความ
สารบัญ
♥ ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
   อนุกรมตัวเลข
   เลขอนุกรมและการเรียงลำดับ
   ข้อสอบอนุกรมตัวเลข
   การเรียงจัวเลขผิดอันดับ
   ข้อสอบชุดการเรียงตัวเลขผิดอันดับ
   คณิตศาสตร์พื้นฐานทั่วไป
   ความสัมพันธ์จากรูปภาพ
♥ ความสามารถด้านเหตุผล
   การอุปมาอุปไมย
   การวิเคราะห์เงื่อนไขภาษา
   แนวข้อสอบ การสรุปความ
   การวิเคราะห์ เงื่อนไขสัญลักษณ์
   ข้อสอบสรุปความจากเงื่อนไขสัญลักษณ์
♥ ความเข้าใจภาษา
    ความเข้าใจภาษา
    การอ่านวิเคราะห์บทความ
    แนวข้อสอบ แบบสรุปความ
♥ การใช้ภาษา
    คำหรือกลุ่มคำ
    ชนิดของคำในภาษาไทย
   หลักการอ่านคำในภาษาไทย
   การใช้เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาไทย
    ตัวอย่างแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
 
 
  
  
**** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK ****
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) / สังกัดปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Close หน้าต่างนี้
Go Top