หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กทม. / กรุงเทพมหานครปี 65 (TBC)

ผู้เข้าชม 647 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC741
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กทม. / กรุงเทพมหานครปี 65 (TBC)
ISBN :   978-616-46368-6-6
พิมพ์ปี :     มกราคม 2565
จำนวนหน้า : 387  หน้า
รูปแบบ :  รุูปเล่มสันกาว
 

สารบัญ 

*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                        

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                     

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560    

*พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561                                                           

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561                                        

*ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2563                                                 

*แนวข้อสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2563                               

*ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน

และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555                                                                                           

*แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน

การเก็บรักษาเงินการนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ.2555 และแก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                    

*ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีทั่วไป                                                                                   

*การบัญชีแยกประเภท                                                                                                  

*การบัญชีเกี่ยวกับเงินสด                                                                                              

*การพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร                                                                                                 

*งบการเงิน                                                                                                              

*การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี                                                                               

*การตั้งฎีกาเบิกเงิน การตรวจสอบใบสำคัญเบิกเงินและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน                        

*การวิเคราะห์งบการเงิน                                                                                               

*แนวข้อสอบเกี่ยวกับการทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร                                                      

*แนวข้อสอบเกี่ยวกับการจัดการงบประมาณ                                                                     

*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 1.                                                                          

*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 2

 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top