หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กทม. / กรุงเทพมหานคร ปี 65 (TBC)

ผู้เข้าชม 1,033 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC742
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กทม. / กรุงเทพมหานคร ปี 65 (TBC)
ISBN :   978-616-46368-9-7
พิมพ์ปี :     มกราคม 2565
จำนวนหน้า : 299  หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว
 

สารบัญ 

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                            

*พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2540                                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                                                                              

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                

*พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537                                                                                 

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2561                       

*แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ20 ปี (พ.ศ. 2556-2575)                                                  

*การติดต่อสื่อสาร การสำรวจรวบรวม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและสื่อมวลชน                          

*การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ตามนโยบายของหน่วยงาน                                         

*การประชาสัมพันธ์ตามโครงการและภารกิจความรับผิดชอบของหน่วยงาน                                       

*การวางแผนประชาสัมพันธ์ การจัดทำแผนโครงการประชาสัมพันธ์                                               

*การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์                                                                                          

*การเผยแพร่ผ่าน News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media                                              

*การแถลงข่าว การจัดสัมมนา การจัดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่                                                      

*การจัดนิทรรศการ                                                                                                     

*การกระจายสื่อไปสู่กลุ่มเป้าหมาย                                                                                    

*เทคนิคและกระบวนการผลิตข่าว                                                                                     

*เทคนิคการผลิตรายการ การผลิตบทความ การผลิตสื่อการเพื่อการเผยแพร่                                     

*การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                         

*การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                          

*เทคนิคการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                               

*การออกแบบเว็บ การถ่ายภาพ งานกราฟฟิก และแอนิเมชั่น                                                       

*การประสาน ติดตาม รวบรวมข้อมูลเพื่อการผลิตข่าวสาร                                                          

*การวิเคราะห์ข่าว การติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์                                                      

*การใช้เทคนิคในการประชาสัมพันธ์เชิงรุก                                                                        

*การประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล (Digital)                                                                            

*การจัดกิจกรรมมวลชน สื่อมวลชนสัมพันธ์                                                                            

*จรรยาบรรณและคุณสมบัติที่ดีของนักประชาสัมพันธ์                                                              

*ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                

*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                        

*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                        

*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                                        

*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.   

 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top