หมวดสินค้าหลัก

ตำราเรียน LAW2106 / LAW2006 / LW206 / LA206 กฏหมายอาญา1 (63075)

ผู้เข้าชม 1,512 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW2106RU
  • ราคาพิเศษ : 100 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

 LAW2106 (LAW2006) กฏหมายอาญา1

รายละเอียดตำรา

รศ.วินัย ล้ำเลิศ

พิมพ์ครั้งที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2563 จำนวน 10,000 เล่ม

ประกอบด้วยเนื้อหาแบ่งเป็น 3 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 ศึกษาบัญญัติหลักการใช้และความรับผิดทางอาญา

บทที่ 1ความหมายและลักษณะของกฏหมายอาญา

บทที่ 2 พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฏหมายอาญา พ.ศ.2499

บทที่ 3 บทนิยาม

บทที่ 4 การใช้กฏหมายอาญา

บทที่ 5 การนำหลักในภาค1 แห่งประมวลกฏหมายอาญาไปใช้กับกฏหมายอื่น

บทที่ 6 ประเภทความผิด

บทที่ 7 สาระสำคัญของความผิด

บทที่ 8 การเริ่มต้นของความผิด

บทที่ 9 เหตุที่ผู้กระทำมีอำนาจทำได้

บทที่ 10 เหตุยกเว้นและลดหย่อนอาญา

บทที่ 11 การกระทำความผิดหลายบทหรือหลายกระทง

บทที่ 12 กระทำความผิดอีก

บทที่ 13 การร่วมกระทำความผิดด้วยกัน

บทที่ 14 เหตุเกี่ยวกับตัวบุคคลผู้กระทำความผิด

บทที่ 15 หลักพิเศษที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ

บทที่ 16 คดีเป็นอันระงับไปเพราะโทษปรับสถานเดียว

หมวดที่ 2 โทษ

บทที่1 ชนิดของโทษและหลักเกณฑ์ของโทษอาญา

บทที่ 2 วิธีเพิ่มโทษและลดโทษ

บทที่ 3 การยกโทษจำคุก การรอการลงโทษและรอการกำหนดโทษ

บทที่ 4 การระงับของโทษและความผิด

หมวดที่ 3 วิธีการเพื่อความปลอดภัย

บทที่ 1 การใช้บังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัย

บทที่ 2 ชนิดของวิธีการเพื่อความปลอดภัย 

รศ.วินัย ล้ำเลิศ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW2106 / LAW2006 / LA206 / LW206

Close หน้าต่างนี้
×
Go Top