หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ ภาค ก. กทม / กรุงเทพมหานคร ปี 65(TBC)

ผู้เข้าชม 1,103 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC745
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ ภาค ก. กทม / กรุงเทพมหานคร ปี 65(TBC)

ISBN .978-616-46369-9-6

พิมพ์เมื่อ :  มกราคม 2565

จำนวน: 329 หน้า

 
รูปแบบ   : แบบเล่มปกสันกาว
 
 

สารบัญ

*วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (100 คะแนน)

*คณิตศาสตร์ทั่วไป                                                                                                 

*อนุกรม                                                                                                             

*การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง                                                                          

*อุปมาอุปไมย                                                                                                       

*เงื่อนไขทางภาษา                                                                                                  

*เงื่อนไขสัญลักษณ์                                                                                                 

*การสรุปเหตุผลทางและตรรกศาสตร์ (ตรรกวิทยา)                                                             

*การเปรียบเทียบปริมาณข้อมูล                                                                                    

*การอ่านบทความและทำความเข้าใจกับบทความ                                                               

*การสรุปความและการตีความจากบทความ                                                                     

*การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา                                                                      

*การเรียงข้อความ (การเรียงลำดับข้อความ)                                                                   

*การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ (การเติมคำลงในช่องว่าง)                                                         

*วิชาภาษาอังกฤษ (50 คะแนน)

*แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษไวยากรณ์ (Structure) ชุดที่ 1.                                                  

*แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษไวยากรณ์ (Structure) ชุดที่ 2.                                                  

*แนวข้อสอบบทสนทนา  (Conversation)                                                                         

*แนวข้อสอบภาคศัพท์ (Vocabulary)                                                                             

*แนวข้อสอบรวม                                                                                                   

*แนวข้อสอบ การอ่านบทความ Reading Comprehension                                                       

*วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (50 คะแนน)

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                                                   

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                                

*แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                               

*แนวข้อสอบหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ                                           

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539                                   

*ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499ในส่วนของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ พร้อมตัวอย่างข้อสอบ 

 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top