หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กทม. / กรุงเทพมหานคร ปี 65 (TBC)

ผู้เข้าชม 742 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC746
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กทม. / กรุงเทพมหานคร ปี 65 (TBC)
ISBN :   978-616-46368-7-3
พิมพ์ปี :     มกราคม 2565
จำนวนหน้า : 324  หน้า
รูปแบบ :  รูแเล่มสันดาว

สารบัญ 

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528                                             

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2562                                                                                                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.  2554        

*แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561-2565)                       

*การจัดและปรุงปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังขององค์กร                                                           

*การพัฒนาระบบราชการและการพัฒนาระบบงาน                                                                  

*การวางแผนกำลังคน                                                                                                  

*การกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบจำแนกตำแหน่ง                                          

*การวิเคราะห์งานและการประเมินคุณภาพงานของตำแหน่ง                                                       

*การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง                                                                       

*หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร                                                              

*การบรรจุและแต่งตั้ง                                                                                                  

*การฝึกอบรม การพัฒนาบุคคล และเครื่องมือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กร                            

*สมรรถนะของคนในศตวรรษที่ 21นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา องค์กรแห่งการเรียนรู้ องค์กรแห่งความสุข       

*การพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการ                                                                                

*การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ                                                                        

*สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล เช่น การลา การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

การขอพระราชทานเพลิงศพ การได้รับบำเหน็จบำนาญ เป็นต้น                                                      

*การเสริมสร้างวินัยและจรรยาบรรณข้าราชการข้าราชการกรุงเทพมหานคร                                                

*การดำเนินการทางวินัย ระบบพิทักษ์คุณธรรม                                                                      

*การออกจากราชการ                                                                                                   

*การบริหารผลการปฏิบัติงาน Performance Management : PM                                                    

*การพัฒนาองค์กร                                                                                                      

*การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเบื้องต้น                                                                                  

*การประสานงานและการสร้างเครือข่าย                                                                              

*การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ                                                                         

*แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                            

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล   

 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top