หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นิติกร กรมบังคับคดี วุฒิปริญญาตรี  สรุป+ข้อสอบ ใหม่ล่าสุด(SP)

ผู้เข้าชม 640 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : SP036
  • ราคาพิเศษ : 285 บาท
  • ราคาปกติ 300 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นิติกร กรมบังคับคดี วุฒิปริญญาตรี  สรุป+ข้อสอบ ใหม่ล่าสุด(SP)
ISBN :  978-616-216-914-4
พิมพ์ปี :  พฤศจิกายน 2562
จำนวนหน้า : 301
รูปแบบ : รูปเล่ม  สันกาว
 
* พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK *
 
หลักสูตรการสอบ 
>> ความรู้เกี่ยวกับกรมบังคับคดี
>> แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
>> กฎหมายล้มละลาย
>> กฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
>> กฏหมายแพ่งและพาณิชย์
>> พ.ร.บ.วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
>> พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
>> พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
>> พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
>> พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเงืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
>>  ความรู้เกี่ยวกับเศรษษฐกิจ การบริหารราชการ
สารบัญ
♥ แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกรมบังคบคดี
♥ พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
♥ แนวข้อสอบ แผนยุทธศาสตรืชาติ 20 ปี
♥ กฏหมายว่าด้วยล้มละลาย
   แนวข้อสอบ กฎหมาว่าด้วยล้มละลาย
♥ กฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
   ลักษณะ 1 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา
   ลักษณะ 2 การบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
   แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
♥ กฏหมายลักษณะพยาน
   พยานแพ่ง
   พยานอาญา
♥ กฏหมายแพ่งและพาณิชย์
   ทรัพย์สิน
   แนวข้อสอบ กฏหมายแพ่งและพาณิชย์
♥ แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
♥ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
♥ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
♥ สาระสำคัญสำคัญพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
♥ แนวข้อสอบพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
   เฉลยคำตอบ
♥ แนวข้อสอบกฏหมายว่าด้วยวิธีปฎิบัติราขการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
 
  
  
**** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK ****
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมบังคับคดี

Close หน้าต่างนี้
Go Top