หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน กทม. ปี 65 (TBC)

ผู้เข้าชม 681 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC749
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน กทม. ปี 65 (TBC)
ISBN :   978-616-46369-8-9
พิมพ์ปี :     มกราคม 2565
จำนวนหน้า : 289  หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว
 

สารบัญ 

*พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550                                                          

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550                                             

Øพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535                                                                           

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4  พ.ศ. 2562      

*พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522                                                                         

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558       

*กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522            

*กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537)ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522            

*กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540)ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522            

*กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555                                 

*แนวข้อสอบกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย  พ.ศ. 2555             

¨ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการและปฏิบัติการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

*การสำรวจตรวจตราเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย                                                                    

*การป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัย และภัยอื่นๆ                                                   

*การฟื้นฟูและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย                                                                                 

*รวมแนวข้อสอบ 

 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top