หมวดสินค้าหลัก

ตำราเรียน LAW2108 / LAW2008 / LA208 / LW210 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงานจ้างทำของและรับขน (65041)

ผู้เข้าชม 890 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW2108RU
  • ราคาพิเศษ : 75 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

LAW2108 (LAW2008) 

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย

เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงานจ้างทำของและรับขน

รศ.จรัล เล็งวิทยา

พิมพ์ครี้งที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2565 จำนวน 3,000 เล่ม

ประกอบด้วย

  ลักษณะ 4 เช่าทรัพย์

- หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

- หมวด 2 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ให้เช่า

- หมวด 3 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เช่า

- หมวด 4 ความระงับแห่งสัญญาเช่า

  ลักษณะ 5 เช่าซื้อ

- มาตรา 572 ลักษณะสำคัญของสัญญาเช่าซื้อ 5 ประการ

- มาตรา 573 การบอกเลิกสัญญในเวลาใดก็ได้ของผู้เช่าซื้อ

- มาตรา 574 การบอกเลิกสัญญาของผู้ให้เช่าซื้อ 3 กรณี

  ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน

บทที่ 1 ความหมายของสัญญาจ้าง

บทที่ 2 หน้าที่ของลูกจ้างที่ต้องทำงานให้แก่นายจ้าง

บทที่ 3 หน้าที่ของนายจ้าง

บทที่ 4 ความระงับแห่งสัญญาจ้างแรงงาน

  ลักษณะ 7 จ้างทำของ

บทที่ 1 ความหมายของสัญญาจ้างทำของ

บทที่ 2 หน้าที่ของผู้รับจ้าง

บทที่ 3 หน้าที่ของผู้ว่าจ้าง

บทที่ 4 ความระงับของสัญญาจ้างทำของ

  ลักษณะ 8 รับขน

- หมวด 1 รับขนของ

- หมวด 2 รับขนคนโดยสาร

รศ.จรัล เล็งวิทยา

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW2108 / LAW2008 / LA208 / LW210

Close หน้าต่างนี้
×
Go Top