หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปี 65 (TBC)

ผู้เข้าชม 2,627 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC760
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปี 65 (TBC)
ISBN : ---
พิมพ์ปี :     มีนาคม 2565 
จำนวนหน้า : 276  หน้า
รูปแบบ :  แบบชีท ปกใสเย็บแม็ก 
 

สารบัญ 

*ความรู้เกี่ยวกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                                                                 

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554            

*พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518                                                                       

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518                                                              

*พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543                                                           

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543                                                   

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562                                              

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553                                                 

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.แรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558                                                             

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ. 2564                                                                           

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                 

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา                                                                                      

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                           

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                        

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                        

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3. พ.ศ. 2562    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                              

*พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522                                               

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522                             

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                       

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Close หน้าต่างนี้
Go Top