หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) กรมพัฒนาชุมชน สรุปเนื้อหาพร้อมเจาะข้อสอบ (CA)

ผู้เข้าชม 139 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : CA034
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) กรมพัฒนาชุมชน สรุปเนื้อหาพร้อมเจาะข้อสอบ (CA)
ISBN :  978-616-380-0831
จำนวนหน้า : 229
พิมพ์ :  มิถุนายน 2563 
รูปเล่ม : รูปเล่ม สันกาว
 
**** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK ****
 
สารบัญ
 
→ ประวัติองค์กร กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
→ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ
→ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
→ แผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560 - 2564 
→ บทบาทและความสำคัญของพัฒนากร
→ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน
→ ความหมายของการพัฒาชุมชน
→ เป้าหมายในการพัฒนาชุมชน
→ ปัจจัยแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชุมชน
→ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน
→ การบริหารราชการส่ววนภูมิภาค
→ แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน
→ แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการ โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภันฑ์ (OTOP)
→ แนวข้อสอบ ความคิดเห็นและการวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการทฤษฎี วิธีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
→ แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
→ แนวข้อสอบ ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยและยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาชุมชน 
→ แนวข้อสอบ นโยบายของรัฐเกี่ยวกับกรมพัฒนาชุมชน
→ แนวข้อสอบ ยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี พ.ศ. 2560 - 2579 
→ แนวข้อสอบ ระเบียบที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวกับกับงานพัฒนาชุมชน
→ แนวข้อสอบ ข้อบังคับกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยจริยธรรมและจรรยาข้าราชการ กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2559
→ แนวข้อสอบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
→ แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
→ แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
→ แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
→ แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
→ แนวข้อสอบ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
→ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
 
**** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK ****
 
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเดมี

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมการพัฒนาชุมชน

Close หน้าต่างนี้
Go Top