หมวดสินค้าหลัก

ตำราเรียน LAW2112 / LAW2012 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย (66080)

ผู้เข้าชม 1,128 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW2112RU
  • ราคาพิเศษ : 103 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

LAW2112 (LAW2012)

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย

ผศ.กนกวรรณศ์ ศรัทธากุลทรัพย์

พิมพ์ครั้งที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2566 

ประกอบด้วย

ความเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายประกันภัย

หมวดที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

บทที่ 1 สัญญาประกันภัย

บทที่ 2 ผู้ที่เกี่ยวข้องในสัญญาประกันภัย

บทที่ 3 ส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาปรักันภัย

บทที่ 4 หลักเกณฑ์ในการทำสัญญาประกันภัย

บทที่ 5 เบี้ยประกัน

บทที่ 6 กรมธรรม์ประกันภัย

บทที่ 7 ลักษณะพิเศษของสัญญาประกันภัย

หมวด 2 ประกันวินาศภัย

ส่วนที่ 1 ประกันวินาศภัยทั่วไป

บทที่ 1 สิทธิของผู้ประกันวินาศภัย

บทที่ 2 หน้าที่ของผู้เอาประกันภัย

บทที่ 3 สิทธิของผู้รับประกันวินาศภัย

บทที่ 4 หน้าที่ของผู้รับประกันภัย

บทที่ 5 การโอนวัตถุที่เอาประกันภัย

ส่วนที่ 2 บทบัญญัติพิเศษเฉพาะกรณีประกันอัคคีภัย

ส่วนที่ 3 วิธีเฉพาะการประกันภัยในการรับขน

ส่วนที่ 4 ประกันภัยค้าจุน

หมวดที่ 3 ประกันชีวิต.

บทที่ 1 สัญญาประกันชีวิต

บทที่ 2 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการประกันชีวิต

บทที่ 3 หน้าที่ของผู้เอาประกันชีวิต

บทที่ 4 หน้าที่ของผู้รับประกันชีวิต

บทที่ 5 การโอนประโยชน์แห่งสัญญาประกันชีวิต

บทที่ 6 การแถลงอายุของผู้เอาประกันภัยคลาดเคลื่อน

บทที่ 7 การบอกล้างและการบอกเลิกสัญญาประกันชีวิต

บทที่ 8 สิทธิของทายาทและเจ้าหนี้ของผู้เอาประกันชีวิต

บทที่ 9 อายุความ

ผศ.กนกวรรณ ผลศรัทธา

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW2102 / LAW2002 / LA202 / LW205

Close หน้าต่างนี้
Go Top