หมวดสินค้าหลัก

รวมแนวข้อสอบ MBA ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (TBC)

ผู้เข้าชม 720 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC772
  • ราคาพิเศษ : 221 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

รวมแนวข้อสอบ MBA ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (TBC)

ISBN :   978-616-493702-8
พิมพ์ปี :   ธันวาคม 2563
จำนวนหน้า : 279  หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม แบบชีท ปกใสเย็บแม็ก

สารบัญ 

*ความรู้เกี่ยวกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560

*สิทธิประโยชน์และสวัสดิการข้าราชการ

*วินัยข้าราชการ และการรักษาวินัยข้าราชการ                                                                       

*ความรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพสตรี

*การส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ

*การส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว

*การคุ้มครองพิทักษ์สตรี                                                                                              

*ผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิดและบุคคลในครอบครัว                                                

*การสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว

*การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

*การคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว                                                                         

*การตรวจสอบ ชดเชยเงินเยียวยาเกี่่ยวกับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

*การคุ้มครองและพัฒนาอาชีพผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี 

*การปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม

*งานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

*การพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณภาพเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0

*แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 3.   

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด คู่มือเตรียมสอบเข้าปริญญาโท

Close หน้าต่างนี้
Go Top