หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กทม. / กรุงเทพมหานคร ปี 65 (TBC)

ผู้เข้าชม 116 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC773
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กทม. / กรุงเทพมหานคร ปี 65 (TBC)

ISBN : 978-616-4368-8-0
พิมพ์ปี :     มีนาคม 2565
จำนวนหน้า : 280  หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม แบบชีท ปกใสเย็บแม็ก

สารบัญ 

**ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร

*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ทั่วไปของกรุงเทพมหานครบริบทการพัฒนาของกรุงเทพมหานคร

 ประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม                                       

*วิสัยทัศน์การพัฒนากรุงเทพมหานคร                                                                                

*แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575)                                                        

*นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร                                                                                   

**ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน

*การวิเคราะห์นโยบายภาครัฐ และนโยบายสาธารณะ                                                               

*การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA                                                               

*การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT ขององค์กร                                                                    

*การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร                                                      

*การกำหนดตัวชี้วัดระดับประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และโครงการ                                                

*การกำหนดแผน โครงการ และแนวทางการพัฒนาองค์กร                                                         

*การนำนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติ                                                                              

*การติดตามผลนโยบาย แผนทุกระดับ โครงการ และกิจกรรม                                                     

*การจัดทำผลการดำเนินการ และการนำเสนอรายงาน                                                              

**ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัย

*ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบวิธีวิจัย และสถิติเบื้องต้น                                                                  

*หลักการและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง                                                                           

*การวิเคราะห์โครงการ                                                                                                 

*การบริหารจัดการงบประมาณ                                                                                        

**ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528                                            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2562                                                                              

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2549                                                               

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             

*แนวข้อสอบ  รธน. พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564                                  

*แนวข้อสอบ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)                                                

*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                            

*พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560                                                            

**ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะในการทำงาน

*ภาพลักษณ์องค์กร                                                                                                     

*หลักการและเทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบ                                                                          

*การมีมนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน การมีส่วนร่วม                                                              

*การสื่อสารการประชาสัมพันธ์                                                                                         

*การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการข้อมูล                                                                    

*การถ่ายทอดความรู้และการให้คำปรึกษา                                                                            

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                            

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.   

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top