หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ กรมที่ดิน (GB)

ผู้เข้าชม 121 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : GB034
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ กรมที่ดิน (GB)
ISBN :978-616-216-874-1
พิมพ์ปี :  พฤศจิกายน  2563
จำนวนหน้า : 360 หน้า
 
**** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK ****
 
หลักสูตร
>> การสอบแข่งขันเพื่อวักความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
>> ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย)
>> พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 และ ประมวลกฏหมายที่ดิน
      กฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
>> ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
>> ประมวลกฎหมายอาญา
>> พระราชบัญญัตติวิธีปฏิบติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539
>> พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
>> พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2547
 
สารบัญ
♥ พระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
♥ บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน 
♥ บัญชีค่าตอบแทนท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน
♥ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.  ๒๕๐๒
♥ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๒
♥ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
♥ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๐
♥ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑
♥ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖
♥ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘
♥ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔
♥ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๕
♥ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๑
♥ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๒
♥ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓
♥ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๐
♥ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
♥ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
♥ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๖
♥ แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497
   ประมวลกฎหมายที่ดินและที่แก้ไขเพิ่มเติม
♥ แนวข้อสอบ รวมกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
♥ แนวข้อสอบวิชา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
♥ แนวข้อสอบวิชา ประมวลกฎหมายอาญา
♥ สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
♥ สรุปพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
♥ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราขการทางปกครอง พ.ศ. 2539
♥ แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 
**** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK ****
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ ตำราทอง

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมที่ดิน

Close หน้าต่างนี้
Go Top