หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ ภาค ก.กพ. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (TBC)

ผู้เข้าชม 744 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC779
  • ราคาพิเศษ : 213 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ ภาค ก.กพ. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (TBC)
ISBN :  978-616-463633-0
พิมพ์เมื่อ : มีนาคม 2564
จำนวนหน้า : 246

รูปแบบ   :  รูปเล่ม สันกาว 

 
สารบัญ

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                  

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                     

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                      

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พ.ศ. 2546และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                            

*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                   

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              

*พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                                           

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                              

*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                

*แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                      

*แนวข้อสอบข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537                 

*หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฎิบัติหน้าที่ราชการ                                                          

*แนวข้อสอบหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ                                    

*แนวข้อสอบหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                                      

*พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                             

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539                                

*ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ในส่วนของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ          

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กฎระเบียบข้าราชการพลเรือน (กพ.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top