หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นิติกร กรมชลประทาน (TBC)

ผู้เข้าชม 121 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC781
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ นิติกร กรมชลประทาน (TBC)

ISBN .978-616-46341-5-2

พิมพ์เมื่อ : พฤษศจิกายน 2563

จำนวน: 279 หน้า

รูปแบบ   :   รูปเล่มสันกาว 
 

สารบัญ

ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน                                                                                           

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 1.                                                   

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 2.                                                   

*พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542                                     

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2562                                                                            

*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                        

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                            

*พระราชบัญญัติ ล้มละลาย พุทธศักราช 2483                                                                     

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 10 พ.ศ.2561                                                                             

*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                            

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมชลประทาน

Close หน้าต่างนี้
Go Top