หมวดสินค้าหลัก

เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน กรมศุลกากร (ภาค ข.) วุฒิ ปวช. สรุป+ข้อสอบ ใหม่ล่าสุด (นิติธนิต)

ผู้เข้าชม 437 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TT012
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน กรมศุลกากร (ภาค ข.) วุฒิ ปวช. สรุป+ข้อสอบ ใหม่ล่าสุด (นิติธนิต)
ISBN : 978-616-216-754-6
พิมพ์ : มิถุนายน 2563
จำนวน : 236 หน้า 
รูปแบบ : รูปเล่มสันกาว
 
* พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK *
 
 
หลักสูตรการสอบ
> ประวัติกรมศุลกากร
> ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary, Reading)
> ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร
> กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
> ความรู้ทั่วไป ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของทางราชการความรู้อื่นๆ
   ที่เกี่ยวข้องกับงานศุลกากร ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรราของข้าราชการ
 
 
สารบัญ
→ ประวัติกรมศุลกากร
     วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยมองค์กร / ยุทธศาสตร์ / หน้าที่ความรับผิดชอบ
→ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงคลัง พ.ศ.2551
→ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวง
     แบ่งส่วนราขการ กรมศุลกากร กระทรวงคลัง พ.ศ.2551
→ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงการคลัง
     เรื่อง กำหนดและแบ่งส่วนราขการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราขการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 
    ความรู้ทั่วไป
→ นโยบายรัฐบาล
→ ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
→ อาเซียน : ASEAN 
→ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
→ ทฤษฎีตามแนวพระราชดำริ (New Theory)
→ เกษตรทฤษฏีใหม่
→ ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม / จรรยาบรรณ
     คุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้าราชการ
     / หลักการครองตน / หลักการครองงาน / หลักการครองคน / หลักธรรมาภิบาล 
→ แนวข้อสอบค่านิยมหลัก 12 ประการ ของ คสช.
→ สรุป พระราชบัญญัติระเบียบข้ราชการพลเรือน พ.ศ.2551
→ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
→ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
→ แนวข้อสอบระเบียบฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ
→ หลักธรรมาภิบาล
→ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
→ ระเบียบว่าด้วยการรักษษความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
→ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
→ แนวคำถาม - คำตอบ เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
→ ตัวอย่างแนวข้อสอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
     ความรู้เกี่ยวกับเฉพาะตำแหน่ง (เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติการ)
→ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
→ ความผิดทางศุลกากร
→ สรุปกฎหมายล้มละลาย
→ สาระสำคัญกฎหมายศุลกากร
     แนวคิดทฤษฎี และวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีศุลกากร
     การนำเข้า
     ข้อห้าม ข้อจำกัดในการนำเข้า
     หลักการคำนวณจำนวนค่าภาษีและข้อยกเว้น
     การอุทธรณ์การประเมินค่าภาษี
     ความผิดที่สำคัญตามกฎหมายศุลกากร
→ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร
→ แนวข้อสอบ - ข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศุลกากร
      แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
→ แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษ
 
 
**** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK ****
 
 
 
จัดทำโดย...สถาบันติว นิติธนิต

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมศุลกากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top