หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมที่ดิน (TBC)

ผู้เข้าชม 115 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC786
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมที่ดิน (TBC)
ISBN :  --- 
พิมพ์ปี : กันยายน 2563
จำนวนหน้า : 275 หน้า
รูปแบบ : รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน
*แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทัว่ ไป
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ.2526
*แนวข้อสอบระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560
*ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการพ.ศ.2544
*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
และที่แก้ไขเพ่มิ เติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติพ.ศ.2552
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติพ.ศ.2552
และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3.พ.ศ. 2560
*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน
และการนำเงินส่งคลังพ.ศ. 2562
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน
การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
*ความรู้ด้านการบริหารจัดการพัสดุ
*การจัดหา
*การทำสัญญาซื้อขาย
*การตรวจรับพัสดุ
*จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543
*การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market: e – market)และด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e – bidding)
*ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
*ถาม- ตอบ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP
*แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมที่ดิน

Close หน้าต่างนี้
Go Top