หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด ปี 65(TBC)

ผู้เข้าชม 162 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC797
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด ปี 65(TBC)

ISBN :  978-616-46371-2-2
พิมพ์ปี :  มีนาคม 2565
จำนวนหน้า : 276  หน้า
รูปแบบ :   แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก 
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด
*แนวข้อสอบ ประมวลกฏหมายอาญา
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ. 2564
*พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการพ.ศ.253
และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2561
*ประมวลจริยธรรมข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุด
*รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 13 องค์กรอัยการ
*แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.อัยการสูงสุด

Close หน้าต่างนี้
Go Top